• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

   Raporturile de muncă cu persoanele de vîrstă pensionară se încetează în condiţii generale, în conformitate cu CM.

   Totodată, există şi o excepţie. Încetarea CIM în condiţiile art.82 lit.i are loc doar cu persoanele de vîrstă pensionară – conducători ai instituţiilor de stat sau ai unităţilor cu capitar majoritar de stat la atingerea vîrstei de 65 ani. Ulterior cu aceştia vor fi încheiate CIM pe o durată de pînă la 2 ani, în baza art.55 f) din CM, dar pentru executarea altei funcţii decît cea de conducător de unitate.

   În conformitate cu art.297 ocuparea tuturor funcţiilor ştiinţifice şi didactice în instituţiile de învăţămînt superior se efectuează în temeiul unui CIM pe durata determinată (art.55, lit.g) al CM), încheiat conform rezultatelor concursului, Regulamentul fiind aprobat de Guvern (HG nr.1265 din 16.12.2004).

   Art.297 alin.(2) constată că funcţiile de decan al facultăţii şi de şef de catedră în instituţiile de învăţămînt superior sînt elective, procedura de alegere în funcţiile respective urmează să fie determinată în statutele instituţiilor. Alegerea rectorului se efectuează în confiormitate cu art.48 al Legii învăţămîntului, Regulamentul, aprobat de Hotăîrea Guvernului RM nr.112 din 28.02.1996. Totodată este în vigoare şi Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţămînt superior universitar din RM, aprobat prin ordinul ministrului învăţămîntului  nr.148 din 16.04.96.

   În conformitate cu art.87 (2) al CM, art.33 (3) a Legii sindicatelor (nr.1129-XIV, 07.07.2000), p.45 al Covenţiei colective (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007, încheiat între Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, concedierea persoanelor alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază se admite cu respectarea modului general de concediere şi doar cu acordul preliminar al organului sindical al cărui membru este persoana în cauză. Concedierea persoanelor care au fost alese în componenţa organelor sindicale, indiferent de faptul dacă au fost sau nu eliberaţi de la locul de muncă de bază, nu se admite timp de 2 ani după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia lichidării unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile pentru care legislaţia prevede posibilitatea concedierii (art.388 (4) a CM; art.34 (4), (5) al Legii sindicatelor (nr.1129, 07.07.2000). În contractele colective de muncă pot fi negociate şi alte garanţii.

    Conform art.60 al CM pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la angajare, angajatorul poate stabili o perioadă de probă. Art.62 al CM precizează cazurile interzicerii aplicării perioadei de probă, după cum urmează:

  • tinerii specialişti, absolvenţii şcolilor tehnico-profesionale;
  • persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani;
  • persoanele angajate prin concurs;
  • persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
  • femeile gravide;
  • invalizii;
  • persoanele alese în funcţii elective;
  • persoanele angajate în baza unui CIM cu o durată pînă la 3 luni;
  • persoanele angajate în baza rezultatelor verificării prealabile.

   În Convenţia colectivă (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007, încheiat între Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului se stipulează (p.13) interzicerea aplicării perioadei de probă şi în cazul încheierii CIM cu cadrele didactice, cu excepţia persoanelor care prestează activitatea educaţională la o altă disciplină şcolară decît cea certificată prin diplomă.

    Conform art.87 (3) al CM, art.33 (3) al Legii sindicatelor (nr.1129 – XIV, 7.07.2000), p.45 al Convenţiei (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007, încheiat între Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, concedierea conducătorilor organizaţiilor sindicale primare, neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu poate avea loc fără acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.